OFERTA - Systemy dla Straży Pożarnej

System Wyświetlania Alarmów DWA-100


System Wyświetlania Alarmów DWA-100 służy do powiadamiania zespołów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) o koniecznoĘci natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnału dźwiękowego, emisją komunikatu głosowego, oraz wyświetlenie cyfr lub liter na panelach wyświetlających (LED w kolorze czerwonym). Każda cyfra, litera lub słowo oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową. Panele wyświetlające powinny być zawieszone na ścianach w miejscach przebywania członków zespołów wyjazdowych: w świetlicach, na korytarzach, w dyżurkach, w garażach, w pokojach sypialnych itp. pomieszczeniach. Po przyjęciu zgłoszenia o zdarzeniu (pożar, wypadek, itp.) system pozwala na natychmiastowe wywołanie (zaalarmowanie) poszczególnych załóg.

DWA 100


Podstawowe cechy systemu DWA-100

 • eliminuje konieczność układania wielu par przewodów do każdego panela (1 para przewodów zapewnia sterowanie i zasilanie wielu paneli);
 • zapewnia działanie systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego ~230V (posiada standardowo wbudowane akumulatory bezobsługowe);
 • nie posiada wady dotychczas stosowanych rozwiązań polegającej na przepalaniu się żarówek i konieczności ich częstej wymiany;
 • umożliwia uruchamianie dodatkowych urządzeń (podłączonych do paneli wyświetlających) np. oświetlenia, automatycznej bramy garażowej;
 • wyświetla numery drużyn lub komunikaty słowne (DWA-ALFA), emituje komunikaty głosowe (DWA-14/24);
 • pozwala na stworzenie jednego centrum dowodzenia dla wielu jednostek ratowniczych rozmieszczonych na terenie województwa, powiatu lub w różnych punktach miasta;
 • posiada interfejs RS 232 do podłączenia komputera;
 • pozwala na dowolne łączenie paneli wyświetlających;
 • umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne panele wyświetlające;
 • posiada możliwość rozbudowy o manipulatory dodatkowe (równoległe stanowiska dyspozytorskie);
 • znacznie skraca czas od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do wyjazdu ekipy ratowniczej;
 • posiada estetyczną obudowę z tworzywa sztucznego, jest łatwy w montażu i niezawodny w eksploatacji;


Urządzenia wchodzące w skład systemu

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów (manipulatory równoległe) umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających różnych typów. Manipulator i panele wyświetlające są połączone ze sob.ą jedynie 2-żyłowym przewodem, zapewniającym transmisję sygnałów i jednocześnie zasilanie wyświetlaczy. Zalecamy stosowanie przewodów o przekroju min. 0,75 mm2 (max. odległość wyświetlacza od manipulatora zależy od przekroju przewodu). W zależności od przeznaczenia panele DWA wykonujemy w wersjach:
 • standardowej;
 • zewnętrznej;
 • tzw. "hermetycznej" (do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności);
 • dwustronnej;


Manipulator sterujący zawiera: koder, klawiaturę umożliwiającą ręczne sterowanie systemem, układ sterowania wyświetlaczami, zasilacz i akumulator bezobsługowy wraz z układem kontroli jego ładowania i rozładowania. Manipulator jest standardowo wyposażony w złącze RS 232 do podłączenia komputera PC w celu automatycznego wywoływania i rejestracji alarmów. Manipulator DWA-101 umożliwia sterowanie panelami zawierającymi 5 lub 10 cyfr, które oznaczają poszczególne drużyny wyjazdowe. W przypadku większej liczby zespołów wyjazdowych (15) lub zastosowania paneli alfanumerycznych niezbędny jest manipulator DWA-102.

Seryjnie produkowane typy paneli
DWA-105 5 cyfr: 1 2 3 4 5
DWA-113 10 cyfr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
DWA-115 5 liczb: 11 12 13 14 15
DWA-01 symbol dzwonka
DWA-02 10 cyfr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (małe wymiary)
DWA-03 symbol strzałki góra/dół
DWA-14 głośnik z wyświetlaczem
DWA-24 10 cyfr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 i głośnik z zegarem
DWA-ALFA 10 znaków alfanumerycznych
DPI-113 10 dużych cyfr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Panele wyświetlające zawierają: dekoder, układ sterowania diodami LED oraz zasilacz i akumulatory bezobsługowe wraz z układem kontroli ich ładowania i rozładowania. Ponadto wszystkie rodzaje paneli wyświetlających posiadają wbudowany sygnalizator akustyczny (buzzer) o dużej głośności oraz przekaźnik 24V/2A, który może być użyty do załączania oświetlenia w pomieszczeniach, na korytarzach lub uruchamiania innych urządzeń elektrycznych

Opis działania systemu

Manipulator służy do wywoływania poszczególnych zespołów ratowniczych. Na przedniej ściance manipulatora znajdują się przyciski oznaczajace numer zespołu wyjazdowego. Przycięnięcie każdego z tych przycisków powoduje wyświetlenie cyfry odpowiadającej danemu przyciskowi jednocześnie na wszystkich panelach podłączonych do manipulatora. Stan załączenia określonej cyfry jest sygnalizowany świeceniem lampki kontrolnej (diody LED) nad odpowiednim przyciskiem. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zgaszenie danej cyfry na wszystkich wyświetlaczach. Możliwe jest szybkie zgaszenie wszystkich wyświetlanych cyfr za pomoca przycisku "Kasowanie".


Zdalne uruchamianie wyświetlaczy

System DWA-100 współpracuje z Systemem Transmisji Informacji DTI-2000. Terminal DTI-2002 steruje pracą manipulatora DWA-101/102, dzięki temu możliwe jest zdalne załączanie paneli wyświetlajacych znajdujących się w odległych jednostkach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego. Radiowy przekaz alarmów w systemie DWA-100 pozwala na stworzenie jednego centrum dowodzenia dla wielu jednostek ratowniczych rozmieszczonych na terenie województwa, powiatu lub w różnych punktach miasta. Maksymalna odległość wyniesionych jednostek ratowniczych od stanowiska kierowania zależy od bazowego radiotelefonu i wynosi do kilkudziesięciu kilometrów.


Rodzaje wyświetlaczy:


Panele DWA-105, DWA-113 i DWA-115 przeznaczone są do zawieszenia na ścianach w świetlicach, na korytarzach, garażach itp. i zapewniają dobrą widoczność z odległości nawet kilkunastu metrów. Poziom głośności sygnału akustycznego jest regulowany.
DWA 105, DWA 113, DWA 115Panel DWA-01 (z symbolem dzwonka zamiast cyfr) przeznaczony jest do zawieszenia w pokojach sypialnych członków zespołów (drużyn) wyjazdowych lub jako urządzenie wykonawcze do uruchamiania urządzeń dodatkowych np. oświetlenia. Każdy z paneli DWA-01 jest przyporządkowany do numeru drużyny. Wybranie tego numeru przez dyspozytora powoduje wyświetlenie symbolu dzwonka, uruchomienie sygnału akustycznego (narastającego w czasie) i załączenie styków przekaźnika dodatkowego. Na pozostałych panelach włączonych do systemu wyświetlany jest numer drużyny.
DWA 01Panel DWA-02 (10 cyfr o małych wymiarach) przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach, gdzie nie jest niezbędne rozpoznawanie wyświetlanych numerów z dużej odległości. Może być stosowany zamiast panelu DWA-105 lub DWA-113.
DWA 02Panel wykonawczy DWA-03 przeznaczony jest do zawieszenia w garażach i służy do sterowania pracą bram wyjazdowych. DWA-03 jest przyporzadkowany do numeru drużyny. Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatycznie procedurę otwierania bramy. Istnieje możliwość zaprogramowania parametrów pracy panelu DWA-03, m.in. programowalny jest czas zwłoki otwarcia bramy i czas przez który brama jest otwarta.
DWA 03Panel DWA-ALFA (10 znaków alfanumerycznych) przeznaczony jest do:
 • wyświetlania cyfr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (jak DWA-113);
 • wyświetlania pięciu stałych (wcześniej zaprogramowanych) komunikatów tekstowych o długości do 10 znaków ASCII każdy np. ALARM CHEM., ĆWICZENIA itp.;
 • wyświetlania cyfr naprzemiennie z jednym (lub kilkoma – max. 5) komunikatami tekstowymi jw.;
 • dowolnego tekstu o długości do 80 znaków, wprowadzanego z klawiatury komputera podłączonego na stałe do manipulatora;
Treść pięciu stałych komunikatów można dowolnie zaprogramować w manipulatorze za pomocą komputera PC i przyporządkować do kolejnych przycisków "11", "12", "13", "14" i "15" w manipulatorze DWA-102. Naciśnięcie jednego z ww. przycisków spowoduje wyświetlenie treści jednego komunikatu na wszystkich dołączonych panelach DWA-ALFA. Naciśnięcie kilku przycisków "tekstowych" powoduje wyświetlenie kolejno treści komunikatów. Jeżli równocześnie z przyciskami „tekstowymi” naciśnięte zostaną przyciski z numerami drużyn to cyfry będą wyświetlane na zmianę z tekstami. Prędkość przesuwania tekstu (płynnie, skokowo, naprzemiennie) oraz jasność świecenia diod LED jest programowana przez użytkownika.

DWA ALFAPanel DWA-14 (z wbudowanym głośnikiem) służy do przekazywania dowolnych komunikatów głosowych nagrywanych przez użytkownika. Panel wyposażony jest w diodowy wyświetlacz czteropozycyjny do wyświetlania numerów drużyn wyjazdowych, możliwe jest również wyświetlanie na nim aktualnego czasu z własnego zegara synchronizowanego centralnie. Panel DWA-14 podłączany jest w dowolnym miejscu jednoparowej linii sterujacej i zawiera: dekoder, układ sterowania diodami LED, głośnik, wzmacniacz akustyczny oraz zasilacz i akumulator bezobsługowy wraz z układem kontroli ładowania i kontroli rozładowania.
DWA 14Panel DWA-24 będący połączeniem paneli DWA-02 i DWA-14 pełni funkcję panelu komunikatów głosowych i wyświetlającego. Wyposażony jest w 10 cyfr o wymiarach 23x15 mm i dodatkowo w głośnik do przekazywania stałych komunikatów głosowych oraz zegar. Podłączany jest w dowolnym miejscu jednoparowej linii sterujacej.
DWA 24Panel DPI-113 wyświetla 10 dużych cyfr (1, 2, 3,...0), przeznaczony jest do umieszczenia w miejscach silnie nasłonecznionych oraz na rozległych placach manewrowych. Zamiast diod LED posiada duże, obracane tabliczki z cyframi wykonanymi z folii fluorescencyjnej. Dodatkowo alarm sygnalizowany jest za pomocą błyskającego światła oraz akustycznie za pomocą wbudowanych dwóch sygnalizatorów piezoelektrycznych (buzzerów). Przy zastosowaniu dodatkowego podświetlenia cyfry mogą być doskonale widoczne również w nocy.
DPI 113


Broszura (PDF)